počet produktů: 0
cena: 0,00 Kč (0 €)
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
nejprodávanější produkty
Zvedák na zahradní traktůrek
2 190,00 Kč (91.67 €)
magólie GENIE květy jako bordó tulipány
kvete 2x ročně!
499,00 Kč (20.89 €)
Modrá magnólie blue opal
599,00 Kč (25.07 €)
Vařák na vosk parní
1 390,00 Kč (58.18 €)
Zvedák na zahradní traktůrek
2 190,00 Kč (91.67 €)

Ochrana osobních údajů

Sdělení k ochraně osobních údajů

V souladu s platnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále rovněž „Obecné nařízení“) Vám poskytujeme následující informace týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování.

Vaše práva týkající se problematiky osobních údajů můžete vůči nám uplatnit osobně, telefonicky, písemně či elektronicky na následujících kontaktech:

Adresa: MARABU PF s.r.o.,  Herálec 192, 582 55

Tel.: +420 704 816 258

E-mail: info@statekazahrada.cz

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

  Jsme společnost MARABU PF s.r.o., se sídlem Herálec 192, IČ: 09294295, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Havlíčkův Brod. jsme správcem vašich osobních údajů.

 2. Jaké osobní údaje zpracováváme, k jakému účelu a na jakém právním základě?

  Zpracováváme osobní údaje, které od Vás získáme v souvislosti s Vaším nákupem zboží, a to:

  a) identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu, popř. doručovací/dodací adresu, popř. IČ a DIČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo),

  b) údaje/informace vztahující se k předmětu smlouvy (identifikace objednaného zboží, způsob úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena, číslo a datum objednávky a cenu zboží).

  Osobní údaje zpracováváme i bez Vašeho souhlasu v nezbytném rozsahu za účelem:

  - splnění kupní smlouvy, kterou s Vámi uzavřeme (podle čl. 6 odst. 1 písm. b/ Obecného nařízení),

  - plnění právních povinností, které se na nás v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy vztahují, např. povinnosti vyplývající z daňových či účetních předpisů (podle čl. 6 odst. 1 písm. c/ Obecného nařízení),

  - našich oprávněných zájmů - pro účely případného sporu s Vámi (podle čl. 6 odst. 1 písm. f/ Obecného nařízení).

  Pokud nám k tomu udělíte souhlas, zpracováváme (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a/ Obecného nařízení) Vaše identifikační a kontaktní údaje a heslo (v zašifrované podobě) za účelem Vaší registrace do naší databáze, která slouží k usnadnění práce s Vaší objednávkou v našem internetovém obchodě spočívajícím v předvyplnění Vašich údajů v objednávkovém formuláři po Vašem přihlášení.

 3. Komu osobní údaje poskytujeme?

  Vaše osobní údaje považujeme za diskrétní, zajišťujeme jejich ochranu proti zneužití a při jejich zpracování postupujeme tak, abychom Vás neohrozili na Vašich právech, a dbáme na ochranu před neoprávněným zásahem do Vašeho soukromí. Vaše osobní údaje poskytujeme, a to pouze v nezbytném rozsahu popř. v rozsahu vyplývajícím z právních předpisů:

  - třetím osobám, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky resp. splnění kupní smlouvy (např. přepravci či poskytovatelé platebních služeb),

  - státním orgánům resp. dalším veřejnoprávním subjektům či orgánům v rámci plnění zákonných povinností (např. daňových) či pro účely případného civilního, trestního či správního řízení,

  - dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv či pro plnění našich povinností, např. účetním, daňovým poradcům či advokátům,

  - specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), pokud pro nás provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování; za zpracovatele vybíráme po pečlivém zvážení takovou osobu, která poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Obecného nařízení a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv.

 4. Po jak dlouhou dobu budou osobní údaje uloženy?

  Osobní údaje, které zpracováváme bez Vašeho souhlasu, budou u nás v nezbytném rozsahu uloženy po dobu nezbytnou pro oprávněné účely zpracování, tzn. do splnění kupní smlouvy a po splnění kupní smlouvy po dobu, po kterou jste oprávněni zboží reklamovat. Tato doba může být dále prodloužena o promlčecí dobu týkající se uplatnění práv z kupní smlouvy event. o dobu případného soudního řízení, jakož i o dobu, po kterou budeme případně povinni údaje či některé z nich uchovat z hlediska právních předpisů (např. daňových či účetních). Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, budeme zpracovávat po dobu 10 let od jeho poskytnutí, nebude-li z Vaší strany tento souhlas před uplynutím této doby odvolán.

 5. Jak a kdy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?

  Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním některých osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu info@statekazahrada.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě, než je souhlas (např. za účelem splnění smlouvy).

 6. V čem spočívá právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

  Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů. V případě vznesení takové námitky však můžeme Vaše údaje dále zpracovávat, prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 7. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

  Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte rovněž zejména následující práva:

  a) Právo na přístup k osobním údajům

  Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů, plánované době uložení osobních údajů nebo kritérií pro stanovení této doby, existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo právu vznést námitku proti tomuto zpracování a právu podat stížnost u dozorového úřadu.

  b) Právo na opravu nebo výmaz

  Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, jakož i právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazaly Vaše osobní údaje („právo být zapomenut“), pokud již nejsou potřebné pro účely zpracování, nebo v dalších případech stanovených v čl. 17 Obecného nařízení.

  c) Právo na omezení zpracování

  Máte právo na omezení zpracování v případě, že popíráte přesnost osobních údajů nebo že zpracování je protiprávní (a místo výmazu osobních údajů žádáte omezení jejich použití), jakož i v dalších případech stanovených v čl. 18 Obecného nařízení.

  d) Právo na přenositelnost údajů

  Provádí-li se zpracování automatizovaně, máte právo získat Vaše osobní údaje nám poskytnuté ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje (a to i přímo naším prostřednictvím) jinému správci.

  e) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  V souladu s čl. 77 Obecného nařízení máte právo podat stížnost na domnělé porušení Obecného nařízení u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě Vašeho obvyklého bydliště nebo výkonu práce. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

 8. Jste povinni nám osobní údaje poskytnout?

  Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pokud nám však údaje neposkytnete, nemůžeme s Vámi uzavřít kupní smlouvu popř. Vás registrovat v naší zákaznické databázi.

 9. Jak nás můžete kontaktovat?

Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím síťových identifikátorů (cookies)

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Využívání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies (anglicky koláček, sušenka) – malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat Vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

K čemu cookies používáme?

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se zákazníci na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde: https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/index.html Pro informace o dalším zpracování v rámci tohoto nástroje se ovšem musíte obrátit na společnost Google.

Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou kategorii produktů navštíví opakovaně sto lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou. 

K uložení registračních informací

Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

K reklamním účelům

Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve Vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Za takové zpracování však odpovídají přímo tito provozovatelé. My umožňujeme na některých stránkách umístění reklamy pro systémy vícero stran, např. systém společnosti Google, Facebook, systém Sklik společnosti SEZNAM.CZ, a.s. Tyto systémy obvykle využívají techniky behaviorální reklamy. Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, naše servery tyto cookies nedokáží číst ani zapisovat. Některé cookies slouží také k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů (behaviorální reklama). Jde o data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může být zobrazován na stránkách třetích osob obsah, který souvisí s tím, co jste si prohlíželi na jiných stránkách. Informace o takovém užití si proto prosím vyžádejte u provozovatele systémů, kteří používají příslušná cookies. Naše společnost sama takový systém neprovozuje, ale může využívat při své činnosti jako zákazník cílení reklamy v rámci systémů Facebook (tzv. Facebook Pixel), Google nebo Sklik.

Nastavení správy cookies v prohlížečích:

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.


U prohlížečů Chrome a Mozilla Firefox můžete pro správu cookies využít také kombinaci tlačítek "[Ctrl + Shift + Delete]".

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).